Image 01

Promotions CD

Die Promotions-cd kam zustande mit finanzieller Unterstützung von:

Douwe Kalma Stifting
Stichting Juckema Siderius fonds
Ottema Kingma Stichting
Pollema Tromp Stichting

Umschlag:   Paulus Folkertsma und seine Wohnung  an der Weaze in Aldeboarn.

Paulus Folkertsma (1901-1972) war die längste Zeit seines Lebens Schullehrer in dem Friesischen Ort Aldeboarn. Als Komponist war er Autodidakt. Er hat 77 offizielle Opusnummern hinterlassen; die wirkliche Zahl  seiner Kompositionen beträgt mehr als hundert. Es handelt sich dabei um Orgelwerke, Lieder, symfonische Werke, Kantaten, Operetten und Kammermusik. Diese Promotions CD gibt einen Überblick seines vielseitigen Oeuvres.

Klicken Sie auf die Titel, um an das Fragment zu hören.

Aus: “Wer binn’de fjlden grien“

1. Einleitung

2. Fijân, mei dyn wreed geweld

Der Zweite Weltkrieg hat  Paulus Folkertsma sehr beeindruckt. Viele seiner Kompositionen geben Ausdruck daran. Die Kantate “Wer binn’ de fjilden grien” Op. 52 für Chor und Orchester stammt aus dem Jahre 1949 und ist komponiert auf Texte der Friesischen Dichter Douwe Tamminga und Fedde Schurer. Auffällig ist die Leichtigkeit womit er für diese Besetzung schreibt. Das Resultat mag gesehen werden: intrigierende Orchestereinleitungen, wohlklingende Musik für den Chor mit freigiebig hergesteuten, spitzfindig geschriebenen Modulationen

Fijân, mei dyn wreed geweld,

Dy’t ús folk syn fry ûntstelt,

Dy’t ús op ‘e knibbels twingt,

Oeral ûnk en rouwe bringt,

Moatt’ wy bûgje jier op jier

As in willeas offerdier?

No ’t dyn hurd-bespyk’re skoech

Swier ús op ‘e nekke woech,

No ’t ús soannen, nei ferrie

Hongerj’ efter stikeltrie.

Fijân, hoenear giet foarby

Dyn ûndaaib’re hearskippij?

Fijân, no ‘st ús pleatsen baarnst

En ús klokkebrûns teraanst,

Fiedsel foar dyn wreed kanon,

Fjoerslach foar dyn peloton…

Fijân, fijân, yn ús hert

Stiicht de stim fan it ferset!

 (Text: Douwe Tamminga)

Ad hoc Orchester unter Leitung von Harm Witteveen, Klaske Folmer (Deklamation)

Von der cd Paulus Folkertsma, VPRO CD 014, 1992

3. In memoriam Blackhall, Sutton, Emmons (Fragment)

Folkertsma’s tiefsinnigstes Werk ist zweifellos  das Streichquartett aus 1943 “In memoriam R.O.Blackhall, A.J.Sutton, K.E.Emmons”, Komponiert zum Gedächtnis an drei Bemannungsmitglieder eines Halifax Bombers der Royal Canadian Air Force, die ums Leben kamen bei eimem Absturz am 5. Mai1943 inder Nähe von Aldeboarn. Es ist ein besonders     konzentriertes Werk, in dem Folkertsma seine ganzen harmonischen Findungen und  sein kontrapunktisches Können kombinierte und einer ergreifenden Sfärenschilderung zu Diensten stellte. Schon die Invention ist einmalig. Ein Anapest wobei die Thesis immer eine kleine Terz unter den Arsistönen liegt, ist das Leitmotiv. In einer einzigen langen Bewegung wird über kontrapunktische Verwicklungen und pregnante Harmonien ein spannender Klimax erreicht wonach die Spanning auf ganz natürliche Art wegebt. Das Ende wird über eine sehr inventive Schlußkadenz erreicht in der eine Ganztonfolge für die Unterstimme eine auffallende Rolle spielt.

Das Hathor Strechquartett

Von der CD Paulus Folkertsma, VPRO CD 014, 1992

Aus Klaviersonate Op. 57 nr. 2

4. Romance

5. Rondo

Johan Bijhold (Klavier)

Von der CD “Mimerij”, Hecro HRCD030202, 2001

Aus  “Sonate foar fioele en piane yn d”  Op. 46

6. Dritter Teil

Jan Hulst (Violine), Cees Steinroth (Klavier)

Von der CD Paulus Folkertsma, VPRO CD 014, 1992

 

7. It fanke op ‘e bûthúsbank

8. Sliepsankje

9. Mimerij

10. Advintsliet

It fanke op ‘e bûthúsbank

It fanke op ‘e bûthúsbank

Skylt ierpels, glêde en rûne.

Har tinzen dûnsje as michjes mank

De waarmte fan de jûne

En teist’rje hyltyd wer om him.

As flinters yn ‘e sinne,

It makket bliid, in fine glim

Lûkt oer har antlit hinne.

Hja skylt en draait en draait en skylt.

It protsje wurdt hurd minder,

Sa haw ik gau de ein besyld.

En hoeden skylt hja tinder

En langet sa dy moaie dream

Fan doe en no en letter.

Dan spat de lêste fan it team

Yn ’t rimpeljende wetter.

(Text: Aldert Deelstra)

 

Sliepsankje

Jou dy del yn swiete slomme

Leafste fan myn siel en sin.

Lit gjin soarch mear oer dy komme,

Dy’t dyn rêst fersteure kin.

Sliep no sêft en stil en goed.

Jezus hâldt dy yn Syn noed.

Hark, de sang fan ing’leskaren

Driuwt dyn lytse keamer rûn.

Rûzjend lûd fan harp en snaren

Wurdt dy ta in groetnis jûn.

Hannen teare earbiedich gear,

Jezus wekket trou en tear.

Sjoch de sinne yn ’t fersinken,

Dij syn lêste strielen stjoert;

Oer dyn oantlit glide blinken

Fan in boppe-ierdske gloed.

Skaden wanke, need en nacht.

Jezus bliuwt dyn treast en ljacht.

(Text: Jan Piebenga)

 

Mimerij

As ‘k sêft de brikken poen

Fan ’t dierber ynstrumint,

Krekt foar my sels fernimber,

Dan leit yn my de soen

Fan ’t simmersk tempramint

En stilte fan septimber.

En fetsj’ ik dan gjin spoen

Fan hiel dit labyrint,

Fan hiel dit grutte wûnder,

As ‘k sêft de brikken poen

Fan ’t dierber ynstrumint

Bin ik der lokkich ûnder.

(Text: Geart Jonkman)

 

Advintsliet

Hark, hoe ’t de kleare stimme sprekt

Dy’t troch de tsjusternisse brekt:

Slach op út jimme slomme ’t each,

De Kristus daget fan omheech.

Weits op, do siele wurch en dea,

Besmodz’ en oantaast fan it kwea;

In leaflik ljocht, in nije dei

Nimt al dyn lijen fan dy wei.

(Text: Pieter Jelles Troelstra)

Tetsje van der Kooi (Sopran) und Lieven Sienema (Klavier): 7, 8

Ben Brunt (Bass-bariton) und Lieven Sienema (Klavier): 9

Arjen Veenhuizen (Bas-bariton) und Johan Bijhold (Klavier): 10

Von der CD Mimerij, Hecro HRCD030202, 2001

 

Aus  “Mei snare en tonge”

11. Wolkom freugde fan ‘e wrâld

12. Bokke bea

13. Jûnbea

 

Wolkom, freugde fan de wrâld

Wolkom, freugde fan de wrâld,

Haadljocht oer de stjerren,

Grien- en plant- en blommefâd,

Mjitter fan ús jierren.

Himeleach dy ’t ál oersjocht,

Dy’t ús dau en mist ûnttsjocht,

Dy’t ús fjild bemielet,

Ja mei goud oerstrielet!

‘k Sjoch de nacht al hast ferflein

Mei syn donkre wjokken.

Alleman dy riist oerein

En begjint syn drokten.

d’Iene ploeget, sieddet, eidt’t,

d’Oare skiep en kij ferweid’t.

Elk is drok oan ‘t reppen

Yn syn deistich skreppen.

Kears en lampe fan ‘e dei,

Ûl’ fijân, iisteier,

Moudestower, droegewei,

Nacht- en froastferjeier,

Ljepper oer it wiet en droech,

Rûnterinder, nimmer sloech,

Oer en let allinne,

Wolkom, wolkom, Sinne!

 

Bokke bea

Bokke bea mei geare hannen:

Leaf fermeitsjen fan myn jeld,

Fan ús doarp en gea en lannen,

Do bist dy’t myn hert m’ ûntstelt.

Leafke, leafke, hert-en sinnetsjeafke,

Raar is’t; ik baarn troch dyn kjeld.

Tsjeafke, dy’t myn boarst tesnien hat

Mei dyn lonkjen as in sneed,

Dy’t myn herte sa ferdien hat,

Dat ik lôgj’ yn baarnend leed.

Leafke, leafke, hert- en sinnetsjeafke,

Wês meilydsum oer myn need.

Sûnder hert is sûnder libben.

‘k Libje lykwols sûnder hert.

’t Fleis fertoarret oan myn ribben,

En doch leitsj’ ik om myn smert.

Leafke, leafke, hert- en sinnetsjeafke,

Jou my wer myn geast en hert.

Nee, leaf, hâld it mar yn dinen,

Slút it feilich op en fêst.

Dan binn’ oer myn kwaal en kwinen,

Hat myn hert fan ’t lijen rêst.

Leafke, leafke, hert- en sinnetsjeafke,

Elts foar d’oar in noflik nêst.“

 

Jûnbea

No’t dizze dei mei oer’ en tiid ferrûn is,

Omdat de sinn’ yn ’t wetterwiid ferdwûn is,

Jou, sliep, ús dat ús rêst, dy’t fan God jûn is,

Fan lêst ûntbûn is.

Kom, swiete sliep, dêr’t d’ eagen ree ta binne.

Lit njoere dreamen net benearj’ ús sinnen;

Lit soarch en eangst ús rêstnocht net oerrinne,

Us free oerwinne.

Kom, swiete sliep, mar wês ús boarch en stipe.

Lit gjin grym nachtspoek by de kiel ús gripe.

Lit net it slyk fan fijâns somp’ ús knipe

Yn ûngrûns stripe.

Haad fan ‘e tsjerke, lit jo ingels blinke

Hâld wacht, dat wy net yn ’t ûnleech sinke.

Lit net de helske wolf jo skiep ferminke,

Untstell’ of krinke.

As wy, troch sliep ferkwikt, o leave Heare,

Us feardich moarn wer ta ús arbeid keare,

Wol dan ús dwaan en litten, Jo ta eare,

Aloan regeare.

In  Paulus Folkertsma’s Oeuvre nimmt die Kantate “Mei snare en tonge” einen besonderen Platz ein. Selbst nannte Folkertsma dieses Werk “das Beste das ich je geschrieben habe”. Deshalb ist es unheimlich schade, dass die Noten im Laufe der Zeit verloren gingen. Das Einzig übrig Gebliebene ist eine Chorpartitur und eine Tonkassette mit einer Aufnahme dieses Werkes von einer Aufführung am 27. Juni1966 inder Martinikirche in Bolsward durch das Frysk Orkest und Chöre aus Bolsward, Sneek und Grou unter Leitung von Bram  Feenstra.

Mit diesem Material hat Johan Bijhold versucht das Werk zu rekonstruieren. Beinahe Takt für  Takt hat er die Kassette belauscht und was er hörte dem Papier anvertraut. Es war von Anfang an nachdrücklich nicht seine Absicht die ursprüngliche Instrumentation zu erhalten; aus Respekt vor der Komposition Folkertsma’s machte er lieber eine Bearbeitung für Chor und Streichquartett. Die Rekonstruktion einer derart komplizierten Komposition  auf diese Art ist eine Mönchsarbeit und der Musiker Bijhold hat damit eine Leistung von Format hingestellt. Wir sind ihm auch besonders dankbar dafür. Durch diese Leistung ist es nun wieder möglich Kenntnis zu nehmen von Folkertsma’s Opus ultimus.

It Nije Ensemble unter Leitung von  Hoite Pruiksma

Live-Aufnahme eines Konzertes am 24. Oktober2009 inder Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.

 

Aus  “De Jonkerboer” Op. 50

14. Io vivat

15. ’t Wie sa stil

16. Altyd bliuwt de leafde

Io vivat!

Io vivat! Io vivat!

Nostrorum sanitas!

Hoc est amoris poculum,

Doloris est antidotum.

Io vivat! Io vivat!

Nostrorum sanitas!

Io vivat! Io vivat!

Nostrorum sanitas!

Nos iungit amicitia

Et vinum praebet gaudia.

Io vivat! Io vivat!

Nostrorum sanitas!

Io vivat! Io vivat!

Nostrorum sanitas!

Iam tota Academia

Nobiscum amet gaudia

Io vivat! Io vivat!

Nostrorum sanitas!

 

 

‘t Wie sa stil

‘t Wie sa stil hjir op ‘e Wierren.

Trager koe de tiid net gean.

O, de dagen duorren jierren,

Liken soms wol stil te stean.

Einlings, einlings wie ’t krystmoarn,

Mar wa’t kaam: net hy, net hy!

En de krysttiid gie foarby.

Hark, dêr blaast Sint Steffens hoarn!

’t Wie sa stil, ik hie it by my,

Aloan, ’t ynlik djip geheim.

‘k Hope, krysttiid dan hat hy my

Fan it grut geheim ûntslein.

Juster briek de Krystdei oan;

Sels yn tsjerke hie ‘k gjin doer

En no is de krysttiid oer.

Hark, dêr blaast Sint Steffens hoarn!

’t Wie sa stil, o net te hurden;

Ienkear mar ha’k him sûnt sjoen;

’t Wie om bûten rie te wurden,

Hie hy my syn ring net jûn.

Alles komt hjoed op my oan:

’t Wide fjild wurdt my t’ ûnrom

Leafste, leafste, kom o kom!

Hark, dêr blaast Sint Steffens hoarn!

 

Altyd bliuwt de leafde

Altyd bliuwt de leafde,

Altyd bliuwt de trou

Tusken alderleafsten

En tusken man en frou.

Sa lang as de wrâld noch stiet

Minskeslachte oer d’ ierde giet.

Sinne oan de himel tsjocht,

Fûgel fljocht,

Dauwe falt,

Brâning wâlt.

Sa lang gers groeit,

Beam bloeit,

Hoanne kraait,

Salang as de wyn fan de wolkens waait:

Salang sil dy leafde bestean!

“De Jonkerboer” ist eine Oper in 2 Aufzügen, im Jahr1944 geschrieben. Der Texktdichter Dr. IJpe Poortinga hat sein Libretto auf eine geschichte aus den „Rimen en Teltsjes“ des Schriftstellers Dr.Eeltsje Halbertsma aus dem 19.Jahrhundert basiert. Folkertsma komponierte dieses Werk für große Besetzung mit Solisten, Chor und Orchester. Die Bearbeitung ist von Hand Johan Bijholds.

It Nije Ensemble unter Leitung von Hoite Pruiksma

Live-opname eines Konzertes am 28. September2008 inder Sint Piter Kirche in Grou.