Yntroduksje

Yntroduksje

Fan 1901 oant 1972 libbe yn  Fryslân  Paulus Folkertsma. Hy  wie ûnderwizer  oan de legere skoalle yn Aldeboarn, bestjoerslid fan ferskillende maatskiplike en tsjerklike organisaasjes, mar foaral  wie hy  komponist. Mei troch de grutte beskiedenheid fan Folkertsma is yn Fryslân, mar grif  ek   dêrbûten, te min bekend oer dizze markante musikus.

Wy  hoopje troch dizze webside in bydrage te leveren oan de neitins  fan dizze komponist en oan it  fergrutsjen fan de bekendheid fan en dêrút   fuortfloeiend de wurdearring foar syn  wurk.

Fragen, oanfollingen en  kommentaar op dizze website binne wolkom. Musisi dy’t belangstelling hawwe foar de neamde wurken, wurde útnoege om kontakt op te nimmen met de Paulus Folkertsma Stichting.

Útstjoering Concertzender

Tiisdei 17 oktober fan 21.00 oant 22.00 hat de Concertzender yn de rubryk Kroniek van de Nederlandse muziek in oere lang wijdt oan wurk fan Paulus Folkertsma. Jo kinne dizze útstjoering HJIR noch weromharkje.

Nei it Nijsargyf.

Sa’t wy earder oanjoegen, hawwe wy it inisjatyf nommen om in brûnzen boarstbyld fan Paulus Folkertsma op in sokkel yn Aldeboarn te realisearjen.

Der hat in soad oerlis west, byldhouwer Ben van der Geest hat de opdracht krigen foar in ûntwerp en hat de buste op basis fan in protte foto’s yn klaai makke.

Der is in crowdfundingkampanje úteinset en der binne subsydzjes oanfrege by ferskate ynstânsjes, dêr’t de positive reaksjes op west hawwe.

Wy hawwe yntusken finânsjes foar it byld regele, mei tank oan eltsenien dy’t bydroegen hat!

It ûntwerp is no yntusken by de brûnsjitter en de definitive ferzje fan it boarstbyld is yn de maak.

Dit is in yngewikkeld en lang proses en it sil pas begjin takom jier wêze dat it boarstbyld klear is en pleatst wurde kin.

ûntwerp fan it byld