List fan komposysjes

List fan komposysjes

List fan komposysjes

Orkestwurken:

Fjouwer Amerijen op. 3 (1924)
Earste Orkest Suite Fjirde Orkest Suite -30 stimmen- op. 31 (1932)
Symfoanysk Gedicht Skiermûntseach -32 stimmen en strykkwartet- op. 35A (1933)
Symfoanysk Gedicht Skiermûntseach -18 stimmen- op. 35B (1949)
Divertimento yn C grut -18 stimmen- op. 55 (1953)
Wals út “De schatten van de Lutine” -24 stimmen- op. 20 (1931)
Ouverture “In Honorem Bolsvardiæ” -18 stimmen- op. 58 (1953)
In Memoriam Karst Dijkstra -17 stimmen- op. 53 (1951)
Suite foar lyts orkest -14 stimmen- op. 72 (1969)

Solo en Orkest:

Andante foar sello en lyts orkest yn g lyts  op. 21 (1929)
Romance foar fioele en orkest yn C grut -18 stimmen op. 6 (1925)
Konsertino foar fioele en lyts orkest yn a lyts  op. 70 (1967)
Deklamatoarium Prolooch ta “De Hoara’s fen Hastings” op. 39 (1939)
a: deklamatoarium mei piano b: deklamatoarium mei orkest

Koarmuzyk mei beglieding:

Kantate “Ontwaakt, Gij die slaapt” (Nederlânse tekst) op. 27 (1931)
sopraan, alt, tenoar, soli, mingd koar en oargel

Psalm 57:2 foar  mingd koar en fanfare orkest op. 37 (1936)

Toanielmuzyk by “Simson” fan Fedde Schurer -16 stimmen- op. 51 (1947)
(Nederl.& Fryske tekst) solo stimmen, mingd koar en lyts orkest

Betinkingskantate “Wer binn’ de fjilden grien”  teksten van D.A.Tamminga & Fedde Schurer  deklamaasje, mingd koar en orkest -12 stimmen- op. 32 (1949)

Betinkingskantate “De fyftsjinde April”  op. 54 (1951)
alt solo, deklamaasje, mingd koar en orkest -12 stimmen-
Muzyk by de feestlike betinking  fan Gysbert Japicx op. 68 (1965)

Opera, operette:

“De Schatten van de Lutine” op. 20 ( 1929)
Operette yn 3 bedriuwen op Nederlânse tekst, soli, mingd koar,
stryk-orkest, piano en oargel

“De Jonkerboer” op. 50 (1946)
Opera yn 2 bedriuwen nei  “Rimen en teltsjes” fan de bruorren Halbertsma
Libretto: Dr.Y.Poortinga; soli, mingd koar en orkest

Koar à capella:

op. 1 (1922); 5 & 7 (1925); 16 (1927); 26 (1930-31); 69 (1960); 77 (1971)
49 ferskillende lieten op Fryske tekst foar mingd koar

op. 24 (1924): 4 lieten foar frouljuskoar op Fryske tekst fan P.J.Troelstra

Keamermuzyk:

Strykkwartet nr. 1 yn G grut  op. 10 (1926)
Strykkwartet nr. 2 yn d lyts  op. 28 (1931- 1943)
Strykkwartet  “In Memoriam” foar 3 soldaten fan de Royal Canadian Air Forces (1943)
Sonate yn d lyts  foar fioele en piano op. 46 (1942)
Suite yn d lyts “Yn âlde styl” op. 40 (1935)
foar quinton, viola d’amore, tenoar- en basgamba en sembalo
Trio foar hobo, klarinet en fagot yn Bes grut  op. 65 (1957)

2 trio’s foar hobo, klarinet en fagot yn F grut en Bes grut op. 62 (1956)
basearre op 2 Fryske folkslietsjes; rekonstruearre troch Dirk Meijer

Muzyk foar toetsynstruminten:

3 Sonatines foar piano yn C grut op. 58 (1944-1952)
Preludium yn Bes lyyts foar oargel op. 41 (1937)
Suite foar oargel sûnder opusnûmer(1951)

Sololieten:

Sawat   50 lieten foar ferskillende  solostimmen en piano op Fryske teksten fan O.Postma,
P.van der Burg, Rixt, S.Jongema, J.H.Brouwer, F.Schurer, S.Kloosterman, P.J.Troelstra, D.Kalma, J.Eisinga, G.Jonkman en oaren.

Op. 8 (1925); 29 (1931); 32 (1932-1933); 34 (1937); 38 (1938); 49 (1943-1944);
op. 56 (1952) foar alt