ANBI

ANBI

Vanwege nieuwe regelgeving is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling per 1 januari 2014 verplicht een aantal gegevens via internet te publiceren.
De  Paulus Folkertsma stichting is officieel aangemerkt als een culturele ANBI waardoor giften stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Hieronder geeft de Paulus Folkertsma stichting de door de overheid verplichte informatie weer. ANBI-instellingen zijn op de site van de Belastingdienst op te zoeken.

Naam van de instelling

De officiële tenaamstelling is Paulus Folkertsma Stichting, statutair gevestigd te Leeuwarden

RSIN/fiscaal-nummer

Het RSIN nummer van de Paulus Folkertsma Stichting is: 803775106. Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel is 41004030.

Contactgegevens

Paulus Folkertsma Stichting

Weaze 30

8495 HE Aldeboarn

email: info”at”paulusfolkertsma.nl

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de Paulus Folkertsma Stichting is de volgende:

De stichting heeft ten doel:

a. het oeuvre van de Friese componist Paulus Folkertsma en grotere bekendheid te geven;

b. het veiligstellen van diens muzikale nalatenschap, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het beleidsplan

De stichting beschikt niet over een beleidsplan.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Het bestuur is s als volgt samengesteld:

  • Hans Algra, Voorzitter
  • Johannes Folkertsma, Secretaris
  • Jetske Zandberg-Folkertsma, Penningmeester
  • Harm Witteveen, Lid

Het bestuur is bereikbaar via het via het secretariaat op info@paulusfolkertsma.nl.

Het beloningsbeleid

Bestuurders van de Paulus Folkertsma Stichting zijn onbezoldigd en ontvangen dus geen beloning.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Er is geen vaste activiteitenkalender, door het jaar heen worden er kleinere activiteiten georganiseerd, zoals concerten, uitbrengen Cd’s en boeken. Eens in de paar jaar tracht de stichting een groter evenement te organiseren.