Kontakt

Kontakt

Sekretariaat:
Paulus Folkertsma Stichting
Weaze 30

8495 HE Aldeboarn

Bledmuzyk is te krijen fia it Frysk Muzyk Argyf.

Yn it Frysk Muzyk Argyf fine jo alles oer komponisten en komponearjen yn Fryslân.

Yn de katalogus fine jo de digitaliseare partituren fan Paulus Folkertsma.

Belangstellenden kinne  it wurk fan de Paulus Folkertsma Stichting stypje troch donateur te wurden. De minimum donaasje is  € 11,50 per jier. Jo kinne jo bydrage oermeitsje op bankrekken NL65 RABO 0131 5870 48, op namme fan Pauls Folkertsma stichting en mei fermelding fan it jier wer ’t de bydrage foer bedoeld is. Donateurs wurde op’e hichte hâlden fan de aktiviteiten fan de stifting en krije  ± twa kear per jier de nijsbrief NIJS, nei foarkar yn de Fryske of Nederlânse taal.

Fia ûndersteand emailadres kinne jo in berjocht of fraach stjoere.

info”at”paulusfolkertsma.nl