ANBI

ANBI

Vanwege nieuwe regelgeving is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling per 1 januari 2014 verplicht een aantal gegevens via internet te publiceren.
De  Paulus Folkertsma stichting is officieel aangemerkt als een culturele ANBI waardoor giften stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Hieronder geeft de Paulus Folkertsma stichting de door de overheid verplichte informatie weer. ANBI-instellingen zijn op de site van de Belastingdienst op te zoeken.

Naam van de instelling

De officiële tenaamstelling is Paulus Folkertsma Stichting, statutair gevestigd te Aldeboarn

RSIN/fiscaal-nummer

Het RSIN nummer van de Paulus Folkertsma Stichting is: 803775106. Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel is 41004030.

Contactgegevens

Paulus Folkertsma Stichting

Weaze 30
8495 HE Aldeboarn

email: info”at”paulusfolkertsma.nl

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de Paulus Folkertsma Stichting is de volgende:

De stichting heeft ten doel:

a. het oeuvre van de Friese componist Paulus Folkertsma en grotere bekendheid te geven;

b. het veiligstellen van diens muzikale nalatenschap, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het beleidsplan

Beleid Paulus Folkertsma Stichting

Paulus Folkertsma is een van de belangrijkste componisten die Friesland heeft voortgebracht. Geboren in 1901 in Wommels heeft hij na zijn lagere schooltijd de opleiding tot onderwijzer aan de Rijkskweekschool te Maastricht gevolgd, waar zijn reeds op de lagere school opgemerkte muzikaliteit verder tot ontwikkeling kwam en waar ook zijn eerste composities ontstonden.

Na het behalen van de onderwijzersacte was Folkertsma meer dan veertig jaar  onderwijzer aan de openbare lagere school van Aldeboarn, waar hij intensief aan het sociaal-culturele leven deelnam; maar daarnaast was hij bovenal componist, een autodidact, die zich met een niet aflatend enthousiasme en een ijzeren wil de kunst van het componeren eigen gemaakt heeft. De componist overleed in 1972 in Aldeboarn.

Paulus Folkertsma heeft een oeuvre van meer dan honderd werken nagelaten, waaronder kamermuziek voor uiteenlopende bezettingen, orgelwerken, liederen, cantates, symfonische werken en een opera.

Mede door de grote bescheidenheid van Folkertsma is in Friesland, maar zeker ook daarbuiten, te weinig over deze markante musicus bekend.

Sinds 1991 beheert de Paulus Folkertsma Stichting zijn muzikale nalatenschap. De stichting heeft zich ten doel gesteld, het werk van deze componist grotere bekendheid te geven bij een breed publiek en tracht dit te realiseren door het organiseren van concerten, het (laten) uitgeven van bladmuziek en CD’s en het stimuleren van musici, om de werken van Folkertsma op hun repertoire te nemen.  Er is, in  samenwerking met omroepvereniging VPRO, een CD uitgebracht met een selectie van zijn composities. Een tweede CD, Mimerij en het boek Muzyk klinkt yn myn hert, met het complete sololiederen oeuvre van Paulus Folkertsma zijn verschenen. In augustus 2011 is een promtie-cd met gedeelten uit het werk van Paulus Folkertsma uitgebracht, met steun van: Douwe Kalma Stifting, Stichting Juckema Siderius fonds, Ottema Kingma Stichting en Pollema Tromp Stichting. Als laatste is in 2016 in samenwerking met het Vondelkwartet, een CD uitgebracht met de strijkkwartetten van Paulus Folkertsma. Voor de nabije toekomst werken we aan de voorbereiding van een locatiefestival in Aldenoarn, in de zomer van 2018. Verder wordt gewerkt aan een mogelijke uitvoering van de opera de Jonkerboer in 2018.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Het bestuur is s als volgt samengesteld:

  • Hans Algra, Voorzitter
  • Johannes Folkertsma, Secretaris
  • Jetske Zandberg-Folkertsma, Penningmeester
  • Harm Witteveen, Lid

Het bestuur is bereikbaar via het via het secretariaat op info[at}paulusfolkertsma.nl.

Het beloningsbeleid

Bestuurders van de Paulus Folkertsma Stichting zijn onbezoldigd en ontvangen dus geen beloning.

UBO registratie

De bestuursleden van de stichting zijn opgenomen in het UBO register.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Er is geen vaste activiteitenkalender, door het jaar heen worden er kleinere activiteiten georganiseerd, zoals concerten, uitbrengen Cd’s en boeken. Eens in de paar jaar tracht de stichting een groter evenement te organiseren.

Staat van baten en lasten 2014 t/m 2016:

2014

2015

2016