Nijsargyf

Nijsargyf

Hjir fine jo earder publisearre nijsberjochten.

Konsert yn Aldeboarn

Op sneintemiddei 6 november om 15.30 oere fynt yn de Fermanje yn Aldeboarn in konsert mei lieten, in fioelesonate en oare wurken fan Paulus Folkertsma plak. It konsert wurdt útfierd troch mezzosopraan Netty Otter, pianist Johan Bijhold en fiolist Hans Rijkmans. It belooft in ôfwikseljend programma te wurden.

De tagongspriis is € 15 en foar donateurs € 12,50.

Lokaasje: de Fermanje

Andringastrjitte 7
8495 JZ Aldeboarn

Konserten 15 en 22 maaie 2022

Snein 15 maaie om 15.30 oere yn de NH-tsjerke yn Haskerhoarne en snein 22 maaie 15.30 oere yn Huize Voormeer, Heideburen 97 op It Hearrenfean, jouwe de sjongeres, mezzosopraan, Netty Otter en pianist Johan Bijhold in spesjaal konsert mei lieten fan ûnder oaren Paulus Folkertsma. De muzikanten Johan Bijhold en Netty Otter binne beide berne yn 1961. Johan yn de provinsje Grinslân en Netty yn Fryslân. En hoewol’t se beide studearre hawwe oan it konservatoarium yn Utert, kamen se elkoar dêr net tsjin!

Earst yn 1994 doe’t Hans Algra, muzykolooch en nau belutsen by de Paulus Folkertsma stichting, harren keppele oan in konsert mei muzyk fan Folkertsma, waarden se in muzikaal duo. En se kamen der efter dat se beide op ‘e Jouwer wenje.

Njonken it útfieren fan muzyk fan oare komponisten hat de muzyk fan Paulus Folkertsma bliken dien in reade tried te wêzen. Syn muzyk is kwalitatyf te mjitten by Schubert, Schumann en Fauré.

Yn coronatiid hawwe se it hiele album fan 72 nûmers fan Folkertsma bestudearre en by dizze konserten sille se der 12 fan útfiere. Dêrneist spilet Johan ek solowurk foar oargel en piano.

Reservearje foar it konsert op 22 maaie fia: voormeerklassiek@yahoo.com of tel.no. 0621313945, tagong: 15 euro, kontant oan de kassa of bankrekken NL47 RABO 0387 7248 93 op namme fan st voormeerklassiek, mei oanjefte fan konsert 22 maaie.

It konsert duorret in oere mei kofje en tee nei ôfrin.

In protte muzikanten hawwe it dreech hân tidens de korona. as jo se stypje wolle, dan kin dat troch in donaasje oan bankrek.nr. NL47RABO 0387 7248 93 op namme fan st. voormeerklassiek.

Dêrmei kinne de muzikanten betelle wurde en kinne dêrop folgjende konserten organisearre wurde.

Utfiering het Cantoor 3 novimber

Op 3 novimber om 20.00 oere sil in spesjaal konsert plak fine yn ‘e Groate Tsjerke yn Sint Japik, in top lokaasje mei goede akoestyk en in grutte piano wêr op elke goeie pianist graach spilet.
Mingd koar ‘Het Cantoor’ ûnder de lieding fandirigint Tjalling Wijnstra bestiet 5 jier en wol in ûnferjitlik evenemint presintearje.
It koar is net allinich: De duo Annette Scholten, lame sonore en Nanke Flach,  piano wiene yn New York yn 2015 yn ‘e Carnegie Hall te hearren en no yn’ e Groate Tsjerke. Pianist en komponist / arrangeur Johan Bijhold bewurke inkele stikken út  ‘De Jonkerboer’ fanPaulus Folkertsma. Sy sjonge dizze stikken en Johan sels begelaat it koar.

Frysklassyk 3 en 4 novimber 2018

Yn it ramt fan LF2018 organisearje de Snitser Cantorij en it Toonkunstkoor Dokkum e.o. in spesjaal projekt. Beide koaren wurkje mei deselde dirigint Jan Stulp. It is in hiele Frysktalich konsert wurden wêryn’t de koaren mei in ynstrumintaal ensemble fan 12 minsken sjonge. Op 3 en 4 novimber sille troch de gearwurking fan de Snitser kantorij mei it Toonkunstkoor Dokkum e.o. twa konserten  jûn wurde. De muzyk fan Paulus Folkertsma foarmet in wichtich part fan it programma.

Under oare sjongt it koar “Wer binnen ‘de fjilden grien”, spylje de ynstrumintalisten ek noch 2 wurken: Paulus Folkertsma (1901-1972): “Lytse Suite” (1943) foar strykers en blazers, yntrada, b. Gavotte, c. Canzone, d.Fughetta en Paulus Folkertsma: “Yn Memoriam R.O. Blackhall – A.J. Sutton – K.E.Emmons “(1943) Lento foar strykkwartet.
 

Midsimmertwirre Minifestival Klassike muzyk fan Paulus Folkertsma grut sukses.

De nije stichting Aldeboarn Foarút yn gearwurking mei de Paulus Folkertsma Stichting sjogge werom op in tige slagge festival. Beide stichtingen binne grutsk dat in soad minsken genietsje koene fan de optredens op de ferskate lokaasjes. Dit is te tankjen oan dy grutte groep minsken, frijwilligers, dy’t  mei enoarme ynset soarge hawwe, dat dit evenemint der komme koe en slagge is. In jûn, dy’t flekkeleas ferrûn, mei in prachtige oanklaaiïng op de ferskillende lokaasjes en dy’t rûnom folle wurdearring krige fan de besikers. In jûn ek om net gau te ferjitten.

Hjir in pear sfearfoto’s:

        

Hjir noch mear foto’s en opnames fan de konserten

En besjoch hjir it fotoboek.

23 juny 2018: Midsimmertwirre Minifestival Klassike muzyk fan Paulus Folkertsma

Klassyk op lokaasje yn Aldeboarn: Op sneon, 23 juny it wykein nei de langste dei, is der troch hiel Aldeboarn muzyk fan Paulus Folkertsma te hearen. De nije stichting Aldeboarn Foarút hat gearwurking socht mei de Paulus Folkertsma Stichting om it wurk fan Paulus Folkertsma yn ‘e spesjale sfear fan ús doarp út te fieren. 2018, it jier weryn it doarp midden yn de realisaasje fan it nije strjitferljochtingsplan sit. Wêr’t de ljochtsjes,de ferhalen en it iten de Nacht fan de nacht omseamje, sil op ‘e jûn fan’ e langste dei klassike muzyk klinke, kin der iten wurde oant it tsjuster wurdt en kinne alle gasten  in glim fan ‘e skientme mei krije fan Aldeboarn ûnder ynfallend tsjuster.

Beide stichtingen binne grutsk  musisi te presintearjen lykas Albert Bonnema (tenoar), Rixt van der Kooij, Marijke de Bruin, Johan Bijhold, Tjalling Wijnstra en Wiebe Kaspers. Se sille ûnder oare spylje yn ‘e tún  fan de eardere dokterswenning, de eardere Meniste tsjerke, de Flintertún  efter it Andringahûs en Doelhôftsjerke.

Neist dizze konserten spilet fan it 100-jierrige Korps Concordia dizze jûn op it wetter fan de Boarn en derneist  wurde noch guon oare aktiviteiten organisearre sa as in eksposysje yn it eardere Waachgebou en teatrale ferbylding, skreaun troch Bouke Oldenhof, fan Paul Folkertsma troch syn soan Paulo Folkertsma.

It doarpspleinIt Doelhof  is in sintrale plak dêr’t de tickets ynlevere wurde kinnen foar in programmaboekje mei tagongsbewiis. It publyk is yn de gelegenheid dêrwei fia in rûte yn groepen, alle konserten by te wenjen.  Yn deAldheidskeamer is in eksposysje  te besjen. De bern fan de beide skoallen yn Aldeboarn binne troch in edukatyf projekt belutsen by it festival.

“Ik ook van jou.”

Op snein, 29 jannewaris om 15:30 oere jout Nootstroom ûnder de artistike lieding fan deFryske dirigint Arnaud Oosterbaan syn earste konsert yn ite Koepeltheater yn Ljouwert. Yn in meislepend muzykprogramma oer leafde neamd “Ik ook van jou” wurde ûnder mear Wagner syn ferneamde jierdeikado de Siegfried idylle en flitsende Mozart Overtures útfierd. Muzyk fan de Fryske komponist Paulus Folkertsma fan syn opera De Jonkerboer en Frysk poëtyske wurden troch Doutsen Dotinga meitsje it programma in echte traktaasje.

Nootstroom sil yn deselde perioade op toernee gean troch Fryslân mei twa nije programma’s, wêrûnder Mozart’s Gran Partita en Moussorgski’s Skilderijententoanstelling.

Nootstroom biedt in platfoarm foar muzikanten dy’t, njonken harren eigen profesjonele praktyk, muzysearje mei kollega’s op in wize dy’t se as weardefol beskôgje. Tinken en hanneljend as in ambassadeur foar klassike muzyk is in reade tried dy’t rint troch alle aktiviteiten fan Nootstroom.

De ferbining fan de muzyk mei de Frysk taal, folksferhalen, gedichten en kultureel erfguod is it totale konsept fan Nootstroom. Komponisten út Fryslân fertsjinje bysûnder omtinken hjiryn. Bygelyks, de Frysk skoalmaster Paulus Folkertsma en syn grutte oeuvre. Yn it kommende muzykprogramma fan Nootstroom.moatte ien of mear komposysjes fan Fryske komponisten en / of it Fryske poëzij it ljocht sjen Hjir foar binne it Frysk Muzyk Argyf, Tresoar en Bibliotheken Midden-Fryslân (Ljouwert) wichtige partners.

 Ek bûtenlânse oandacht foar de muzyk fan Paulus Folkertsma

Ek yn it bûtenlân is is it ferskynen fan de CD opmurken. Yn de CROCKS Newsletter, (“Classical Releases Of Current Key Significance”) ûnderdiel fan de Amerikaanske website Classical Lost and Found (CLOFO) ferskynde op 30 novimber 2016 in útwreide positive besprekking fan de CD. Te finen op internetadres: http://www.clofo.com/Newsletters/C161130.htm

Nije CD strykkwartetten. 

Vondelcd

Vondelkwartet spylet Paulus Folkertsma. De CD is produsearre en útbrocht troch Aliud records.

Fioeliste Marieke de Bruijn (1967) studearre cum laude ôf oan it Sweelinck Conservatorium yn Amsterdam en ferfolge har stúdzje oan ‘e Universiteit fan Wisconsin (FS). Nei har ôfstudearjen wurke se as freelance muzikant by ûnder oaren it Royal Concert-Hall Orchestra en it Schönberg Ensemble. Sân jier spile se as fêste lid yn ‘e Amsterdamske Sinfoniëtta. De Bruijn jout konserten mei de ensembles dy’t se sels gearstald hat: it Vondel-kwartet, Tango Rosa Rio (Argentynske tango) en Trio Vidalita (Gypsy- en jazzmuzyk). Neist dat is se konsertmaster by it Promenade orkest en spilet se geregeld mei popmuzikanten.

Op de CD steane de folgjende stikken:

Strykkwartet yn G op. 10 (a, b, c, d)
1. Allegro non Troppo (4:58)
2. Andantino (3:41)
3. Scherzo (1:16)
4. Vivace

5. Andante foar sello en lyts orkest op. 21 (e, f) (3:48)

Strykkwartet yn d op. 28 (a, b, c, d)
6. Allegro (5:04)
7. Vivace (4:01)
8. Andante (3:56)
9. Fuga (3:22)

10. Romantyk foar fioele en orkest (a, f) (5:12)

11. Yn Memoriam R.O. Blackhall, A.J. Sutton, K.E. Emmons (a, b, c, d) (5:26)

Bestel fia Bol.com.

Nije CD

Wy ha jo  al earder ynformearre oer it plan, yn gearwurking mei it Vondelkwartet, in CD út te bringen mei de strykkwartetten van Paulus Folkertsma. De definitieve produksje hat mear tiid koste as wy  hopen en tochten. Mar no is dan einliks op 1 febrewaris 2016 de CD ferskynd. De CD is daliks goed ûntfongen yn de parse:

LC

Jo kinne de CD bestelle fia Bol.com.

 

Betinkingskonserten 70 jier befrijing

1 maaie 2015 en 2 maaie 2015

Op freedtejûn 1 maaie en sneontejûn 2 maaie wurde Betinkingskonserten jûn yn it ramt fan 70 jier befrijing. Op it programma steane, njonken wurk fan Karl Jenkins en John Rutter, it stik ‘Fijân  mei dyn wreed gewelt’ fan Paulus Folkertsma en de première fan it ‘Requiem Frisicum’ fan Wim fan Ligtenberg. Yn dizze komposysje stiet de toansetting fan Psalm 126 sintraal. Dêrnjonken hawwe de beginregels fan it alde Latynske Requiem en ek twa kûpletten fan de Ingelske hymne “God moves yn a mysterious way” in plak fûn yn dit wurk. Wylst it koar de hymne sjongt, wurde de troch Jan Dotinga yn it Frysk fertaalde ferzje fan dit liet deklameare.
Utfierenden fan dit konsert binne It Jongsma Trio, Frans Douwe Slot (piano), Jochem Schuurman (oargel), Netty Otter (mezzosopraan), Paulo Folkertsma (deklamaasje) en Vocaal Ensemble Bonifatius ûlf Hans Algra. 

Details:
Datum: Freed 1 maaie
Begjin: 20:00 oere
Lokaasje: Mariatsjerke te Bûtenpost

Yntree: 15 euro

Datum: Sneon 2 maaie
Begjin: 20:00 oere
Lokaasje: Krústsjerke te Burgum 

Yntree 15 euro

 

Konsert 30 maart Snits.

Op sneintemiddei 30 maart 2014 fynt yn it ramt fan Fryske Fynsten in konsert mei strykkwartetten fan Paulus Folkertsma plak yn Snits. Dit konsert wurdt útfierd troch it Vondelkwartet.

Dit is it tredde yn in rige dy’t brocht wurdt ûnder de namme ‘Fryske Fynsten’: de namme fan it konsert wer mei’t yn novimber 2012 de online ferzje fan it Frysk Muzyk Argyf lansearre waard. It twadde konsert yn de Snitser rige fynt plak op snein 16 febrewaris. Der trede dan ferskate koperensembles op, ûnder lieding fan Andries Kramer. Foar de konserten yn Snits wurket it Frysk Muzyk Argyf (ûnderdiel fan Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân) gear mei Stichting Bibliotheken Súdsúdwest.

It Vondelkwartet út Amsterdam hat sûnt har oprjochting, goed 15 jier lyn, al in soad konserten jûn in binnen- en bûtenlân. Ek binne de fjouwer leden faak belutsen by bysûndere projekten sa as muzykteater en lokaasjeskonserten. Yn Snits spylje s de strykkwartetten fan Paulus Folkertsma en inkelde oare yn Fryslân skreaune wurken foar strikers.

De besetting fan it Vondelkwartet:

Marieke de Bruijn – fioele
Jacob Plooij – fioele
Laura van der Stoep – altfioele
Eilidh Martin –sello

Lokaasje: Cultureel Kwartier Sneek, lokaasje Noardertsjerke (fia Oud Kerkhof 11)
Datum: Snei 30 maart 2014
Tiid: 15.00 oere
Tagong: € 12,50 en € 10,00 foar leden fan de biblioteek

Nije Cd strykkwartetten.

Op 2 novimber 2012 hat it Vondelstrykkwartet ûnder lieding fan Marieke de Bruijn tidens in konsert ta gelegenheid fan de iepening fan in Frysk Muzyk Argyf wurk fan Paulus Folkertsma útfierd. Doe is it plan ûntstien om in Cd ut te bringen mei de strykkwartetten fan Paulus Folkertsma.

Op dit stuit wurdt dit idee yndied realisearre, yn gearwurking mei produsint Jos Boerland fan it label Aliud Records. Yn desimber 2013 hawwe de earste opnamen plakfûn yn it tsjerkje fan Easthim. Binnenkoart wurde de opnamen ôfrûne. Wy stribje der nei dat de Cd ein maart klear is, sa dat de presintaasje plakfine kin tidens it konsert op 30 maart 2014 yn Snits.

Aliud Records.

De Cd wurdt produsearre troch Jos Boerland. Hy is eigner fan Aliud Records, in lyts Cd-label dat ynstrumintale en fokale wurken útjout. Troch syn distribúsjenetwurk komme de Cd’s dy’t by Aliud ferskine yn winkel oer de hiele wrâld te lizzen, fan België oant Japan.

Konsert 26 jannewaris yn Zwolle ‘k Sil foar dy sjonge!

Under dizze titel fersoargje sopraan Wanda Peters en pianiste Nynke Atsma in recital mei Fryske lieten. It recital jout in goed byld fan de Fryske lietkeunst fanof it begjin fan de 20e iuw oant no ta.
It bisundere oan dit programma is, dat der in oantal komposysjes fan Wanda’s oerbeppe Aafke Komter-Kuipers yn sitte. Sy libbe fan 1876 oant 1943 en wie musykologe, pianiste en componiste. Yn 2011 ferskynde in biografy oer dizze talentearre Friezin “om utens”. Ek sitte der yn it programma lieten fan Paulus Folkertsma, Tjeerd Nielsen, Bernard Smilde, Hindrik van der Meer en Rixt van der Kooy op gedichten fan u.o. Fedde Schurer en Ype Poortinga.

Tiid: snein 26 jannewaris 2014 om 15:00 oere

Plak: De Zwolse Muziekkamer, Mimosastraat 1, Zwolle
Yntree: €15, reservearje: ats…a@p…et.nl/0572-301498

Wanda Peters studearre yn San Francisco en dernei oan it konservatorium yn Utrecht bij Meinard Kraak. Sy wenne yn u.o. Burundi, Argentinië, Kroatië en Oeganda. Sa joech se yn  Súd Afrika in optreden mei Afrikaanse lieten. Yn 2005 kaam sy werom yn Nederlan, wer’t sy Zangstudio Bilthoven oprjochte.
Nynke Atsma studearre oan it konservatoriumyn Zwolle by Rudy de Heus. Jierrenlang wie zy aktyf yn Trio Tibiacorde.Sy hat in privépraktyk yn de gemeente Raalte.

Konserten histoaryske panden.

Yn it wykein fan 19-21 april 2013 binne der troch de feriening Hendrick de Keyser (HdK), dy’t yn hiel Nederlân histoariske gebouwen yn besit hat en yn stân hâldt, en it Nederlands Muziekinstrumenten Fonds (NMF), www.muziekinstrumentenfonds.nl, dat talentearre jonge musisi yn steat stelt op goede ynstruminten te musisearjen, nei oanlieding fan in kombinearre jubileum, in 100-tal konserten yn 100 histoariske gebouwen organisearre.

Ien fan dizze pânnen wie it wenhûs fan Paulus Folkertsma.

Op sneon 20 april is der in konsert jûn  troch selliste Emma Besselaar en pianiste Ineke Hellingman, mei û. o. wurk fan Paulus Folkertsma.

Sûnt 2012 hat de Paulus Folkertsma stichting de Anbi status, as kulturele ynstelling. Dat betjsut dat donaasjes en giften fiskaal ôf te lûken binne.

Utjeften.

Yn 1989 is der  in komitee, “Paulus Folkertsma ta eare” oprjochte, mei it doel de muzikale neilittenskip fan de komponist te oarderjen en better berikber te meitsjen en syn  wurk te promoatsjen en gruttere bekendheid te jaan.
Yn juny 1991 waard dit komitee omset yn  in stifting mei deselde  namme en doelstelling.
Dêrnei is de namme feroare  yn “Paulus Folkertsma Stichting”.

De stifting  organisearret konserten, wijd oan de muzyk fan Paulus Folkertsma en der is, yn gearwurking  mei omropferiening  VPRO,  in CD útbrocht  mei in seleksje fan syn  komposysjes.

In  twade CD, “Mimerij” en it boek “Muzyk klinkt yn myn hert”, mei it komplete sololieten oeuvre fan Paulus Folkertsma binne ferskynd.  Beide publikaasjes binne by  it sekretariaat fan de stifting of fia it e-mailadres fan de stifting te bestellen.


Fierders wurde der prikken yn it wurk steld om it sjongspul (opera) “De Jonkerboer”  in weropfiering belibje te litten. Fan konserten, wêr’t wurken fan Folkertsma te beharkjen  binne, sille  wy jo fia dizze webside op ‘e hichte hâlde.
Yn  augustus 2011 is der in  promoasje-cd mei dielen  út  it wurk fan Paulus Folkertsma útbrocht, mei stipe fan: Douwe Kalma Stifting, Stichting Juckema Siderius fonds, Ottema Kingma Stichting en Pollema Tromp Stichting. Alle ynformaasje oer dizze cd ûnder de link yn  it menu.